Naposledy aktualizováno: 17.02.2020 16:08:27
logo

Knihovna Velké Přílepy

Knihovna Velké Přílepy, organizační složka Obce Velké Přílepy, vydává v souladu se zřizovací listinou, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 23.10.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) tento

 

                                      Knihovní řád Knihovny ve Velkých Přílepech

I.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. 1    Poslání a činnost knihovny

              Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. A je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 Knihovního zákona.

Čl. 2    Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních Knihovního zákona. Jsou to zejména:

a/ výpůjční služby

b/ meziknihovní služby

c/ bezplatné informační služby:

-o katalozích, fondech a využívání knihovny

-ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

-přístup na internet          

d/ placené služby:

-registrace uživatelů

-meziknihovní služby

2. Úhrada je vyžadována jen do výše skutečně vynaložených nákladů v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb.

3. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Čl. 1   Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště,číslo OP,údaj, podle kterého se stanovuje výše registračního poplatku ( žák, student, důchodce, apod.), příp. Telefonní čísloí a e-mailovou adresu. Studenti a učňové starší 15 let předloží doklad o studiu.

3. Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

4. Podpisem na přihlášce se uživatel zavazuje plnit ustanovení knihovního řádu a souhlasí se skutečností, že jeho osobní data budou v nezbytném rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci zpracována a uchována.

5. Při ochraně osobních údajů uživatelů platí ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. a č. 111/2019 Sb.

6. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

7. Uživatel je povinen ohlásit knihovně změnu osobních údajů.

Čl. 2   Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnost nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možno podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Čl. 3   Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v internetu.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat.

7. Přístup na internet mají všichni návštěvníci knihovny zdarma. Pokud je zájemců více, knihovník určí časové dotace tak, aby se všichni zájemci vystřídali.

 

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Čl. 1  Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu nebo knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky MK č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 2  Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou dokumentů:

a/ kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b/ které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c/ jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d/ které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v prostorách knihovny.

Čl. 3  Postupy při půjčování

1. Při vstupu do knihovny čtenář předloží čtenářský průkaz.

2. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

3. Na požádání knihovníka potvrdí uživatel svým podpisem výpůjčku na knižním lístku.

4. Uživatel může požádat knihovníka o rezervaci dokumentu.

Čl. 4  Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Může být prodloužena až 2x o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím

a nemá-li o dokument zájem uživatel jiný. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

3. Některé dokumenty může knihovna půjčovat jen prezenčně.

Čl. 5 Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 6 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 20 dokumentů.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

 6.Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude vrácení vymáháno právní cestou. Knihovna účtuje poplatky za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 7 Kopírovací služby

1. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách v rámci meziknihovních služeb. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.

2. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, která kopii zhotovila.

3. Knihovna může odmítnout objednat kopii, je-li zhotovení v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické literatury apod.).

 

IV. POSTIHY NEDODRŽENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Čl. 1  Ztráty a nálezy

1. Uživatel je povinen okamžitě hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou (nejdéle do 1 měsíce) nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu (obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě) nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu náhrazení ztráty a úhrady všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 2  Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení

Povinnost zaplatit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po 3 bezvýsledných upomínkách a doporučeném dopise obecního úřadu následuje vymáhání právní cestou.

3. Ztráta průkazu uživatele

Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu ztraceného v období jeho platnosti se účtuje uživateli manipulační poplatek.

Čl. 3 Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle obč. zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.

3. Ruší se Knihovní řád ze dne 11.1.2011.

4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

Knihovní řád byl schválen zastupiteli Obce Velké Přílepy dne 3.6.2019 pod č. R-42/19

_____________________________________________________________________________________________

 

Místní lidová knihovna Velké Přílepy

Příloha Knihovního řádu:

 

Ceník placených služeb a poplatků

 

Registrace čtenářů:

Poplatek činí u dospělých osob 60,- Kč,

u dětí, studentů a důchodců 30,- Kč za kalendářní rok

 

Meziknihovní služby:

Poštovné za odeslání knihy sem platí knihovna a poštovné zpět čtenář.

 

Ztráta legitimace:

Za vystavení nového členského průkazu uživatel zaplatí 20,- Kč.

 

Sankční poplatky:

1.upomínka -  ( bez písemného vyzvání ) po 1 měsíci  -   10,- Kč za knihu  

2.upomínka -  ( bez písemného vyzvání ) po 2 měsících - 20,- Kč za knihu

3.upomínka -  ( písemně či mailem ) po 3 měsících       -  40,- Kč za knihu

 

Tímto Ceníkem se ruší Ceník placených služeb a poplatků. který byl schválen jako příloha Knihovního řádu zastupiteli obce dne 11.1. 2011

 

 

 

razítko a podpis vedoucího knihovny: Mgr. Jana Kouřimská

 

razítko a podpis zřizovatele: Věra Čermáková, starostka obce